Regulamin udziału wydarzeniach organizowanych przez

Mazovian Wildlife Rafał Wyszyński.

 

 

 

& 1

 

Warunki ogólne.

 

Wydarzenie organizowane jest przez Mazovian Wildlife Rafał Wyszyński, NIP 759-157-73-43, adres do korespondencji: ul. Chabrowa 24, 07-221 Brańszczyk, tel.: +48 882 136 058, e-mail: rafal@mazovianwildlife.com.

 

1. Wydarzenie odbędzie się w terminie i lokalizacji podanych przez organizatora na stronie mazovianwildlife.com.

 

2. W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby, które dokonały rezerwacji poprzez stronę internetową organizatora lub zgłosiły swój udział mailowo lub telefonicznie pod adres i/lub numer telefonu podany na stronie https://mazovianwildlife.com/kontakt, uzyskując potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia.

Udział osób uprzednio niezgłoszonych pozostawia się do decyzji prowadzącego.

W mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie pod opieką osoby dorosłej.

 

 

&2

Warunki terenowe.

 

1. Wycieczki terenowe organizowane przez Mazovian Wildlife, zwany dalej organizatorem, odbywają się w różnych, także trudnych warunkach terenowych.

 

2. Do warunków terenowych należy się odpowiednio przygotować. Należy posiadać obuwie terenowe zabezpieczające przed utratą przyczepności na śliskim podłożu oraz przed urazami mechanicznymi. W razie potrzeby należy posiadać ze sobą obuwie wodoodporne, pozwalające na długotrwałe brodzenie w wodzie, błocie lub mokrej roślinności. Odzież powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych, poleca się sprawdzić warunki w miejscu oraz terminie wycieczki w prognozach pogody.

 

3. Biorąc udział w wycieczce należy posiadać dobrą kondycję fizyczną, być przygotowanym na długotrwałą pieszą wędrówkę, również w trudnym terenie.

 

4. Uczestnik biorący udział w wycieczce oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na tego typu aktywność fizyczną.

 

5. Uczestnik biorący udział w wycieczce oświadcza, że jest świadom, iż będzie narażony na zagrożenia, jakie niesie ze sobą długotrwałe przebywanie w terenie, w szczególności takie jak:

a) długotrwała ekspozycja na promieniowanie słoneczne,

b) deszcz,

c) śnieg,

d) wiatr,

e) wysokie i niskie temperatury,

f) zagrożenia odzwierzęce (w tym ukąszenia komarów, kleszczy, innych owadów i zwierząt),

g) kontakt z innymi czynnikami biologicznymi jak m.in. pyłki kwiatowe, kolce i ciernie, grzyby, wirusy, bakterie,

h) zagrożenia z tytułu poruszania się po terenach leśnych - np. zagrożenie  ze strony spadających gałęzi, możliwości potknięć czy poślizgnięć na nierównościach terenu, pniakach, korzeniach,

i) uderzenia

j) skaleczenia,

k) zagrożenia z tytułu samowolnego oddalenia się od grupy w terenie leśnym - możliwość zabłądzenia,

l) zagrożenia z tytułu pojazdów w ruchu,

m) inne.

 

6. Ze sposobem postępowania w przypadku ukąszeń lub innych form kontaktu ze zwierzętami i roślinami, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia, należy zapoznać się przed wyjściem w teren (informacje dostępne m.in. na stronie https://www.gov.pl/web/gis).

 

7. Osoby, których stan zdrowia nie pozwala na kontakt z wymienionymi w punktach 5. i 6. zagrożeniami, nie mogą zgłaszać swojego udziału.

 

8. Należy być zaopatrzonym w odpowiednią do indywidualnego zapotrzebowania ilość wody i żywności.

 

 

 

 

 

& 3

 

Obowiązki organizatora.

 

1. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć o tematyce określonej w opisie wydarzenia na stronie internetowej organizatora mazovianwildlife.com/terminarz.

 

2. Termin przeprowadzenia wydarzenia zgodnie z terminem określonym w sklepie mazovianwildlife.com.

 

3. Organizator dołoży wszelkich starań, aby przedstawić możliwie najszerszą, rzetelną wiedzę na temat określony w opisie wydarzenia w sklepie mazovianwildlife.com.

 

4. Organizator dołoży wszelkich starań, aby umożliwić obserwację jak największej liczby zjawisk związanych z daną tematyką w terenie, ze szczególnym uwzględnieniem obserwacji ptaków.

 

5. Organizator informuje, że zjawiska przyrodnicze, obecność ptaków i innych zwierząt ulega dynamicznym zmianom, przez co bywa trudna do przewidzenia i nie zawsze możliwa do zrealizowania według wcześniejszych założeń.

 

6. Organizator zastrzega możliwość odwołania wydarzenia z powodu warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

 

7. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu wydarzenia z powodu warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

 

8. O odwołaniu bądź zmianie terminu każdy ze zgłoszonych uczestników zostanie powiadomiony przynajmniej na jeden dzień przed planowanym terminem wydarzenia.

 

9. Zgłoszony uczestnik nie musi wyrazić zgody na zmianę terminu. W przypadku braku zgody, organizator zwróci całość wniesionej opłaty za udział w wydarzeniu.

 

 

 

& 4

 

Zasady obowiązujące podczas wycieczek terenowych.

 

 

1. Podczas wycieczek obowiązuje zasada dyskretnego zachowania, zapobiegającego niepotrzebnemu płoszeniu zwierząt dziko żyjących.

 

2. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń prowadzącego.

 

3. Należy przestrzegać zasad zachowania dającego wszystkim uczestnikom równe szanse obserwacji oraz korzystania z wiedzy prowadzącego.

 

4. W miarę możliwości należy stosować ubiór zapewniający bezgłośne poruszanie się, a także unikać jaskrawych, wyróżniających się barw odzieży.

 

5. Zabronione jest pozostawianie po sobie jakichkolwiek odpadów.

 

6. Zabronione jest niszczenie roślinności oraz wszelkich elementów przyrody nieożywionej.

 

Część II. Dodatkowe zasady obowiązujące podczas spływów kajakowych.

 

7. Podczas trwania spływu należy mieć założony kapok, ze zwróceniem szczególnej uwagi na jego poprawną regulację.

 

8. Zabronione jest stawanie w pozycji pionowej w kajaku znajdującym się na wodzie.

 

9. Zabronione jest opuszczanie kajaka oddalonego od brzegu.

 

10. Opuszczanie kajaka dozwolone jest wyłącznie w miejscach gdzie głębokość wody nie przekracza 1 metra.

 

11. Należy zaopatrzyć się w środki chroniące przed poparzeniami słonecznymi.

 

12. Sprzęt elektroniczny oraz przedmioty cenne należy zabezpieczyć przed kontaktem z wodą oraz ryzykiem zagubienia.

 

13. Należy pamiętać, że w skarpach brzegowych, na wyspach i przybrzeżnych łachach, brodach i płyciznach gniazdują ptaki, w związku z czym znajdując się w ich pobliżu należy upewnić się, że przebywanie tam nie zagraża lęgom.

 

 

 

 

& 4

Opłaty

 

 

1. Wydarzenie zostanie przeprowadzone odpłatnie, wysokość opłaty według cennika widocznego w formularzu zamówienia.

 

2. Opłatę należy uiścić poprzez wybraną formę płatności w formularzu zamówienia.

 

3. Odwołanie wydarzenia z przyczyn organizatora lub niezależnych przyczyn losowych gwarantuje zwrot całości uiszczonej opłaty za udział w wydarzeniu.

 

 

 

 

& 5

Środki transportu

 

 

1. W zależności od wydarzenia organizator może zapewnić własny środek transportu w celu dotarcia na miejsce wydarzenia.

 

2. Środkiem transportu może być pojazd będący własnością organizatora, pojazd wypożyczony do tego celu od podmiotu prowadzącego tego typu działalność, środki transportu publicznego lub środek transportu uczestnika, jeśli ten wyrazi taką wolę.

 

 

 

 

& 6

Zdjęcia i filmy

 

 

1. Podczas wydarzeń wykonywane są zdjęcia i filmy.

 

2. Fotografowanie i filmowanie zwierząt dziko żyjących dopuszczalne jest wyłącznie w sposób niepowodujący niepokojenia i płoszenia.

 

3. Prowadzący może podjąć decyzję o nie podejmowaniu prób, bądź przerwaniu fotografowania i filmowania przez uczestników, jeśli uzna, że mogą być przyczyną niepotrzebnego płoszenia lub niepokojenia zwierząt.

 

4. Zdjęcia i filmy wykonywane podczas wycieczek mogą być wykorzystane w publikacjach na stronie https://mazovianwildlife.com oraz na profilu www.facebook.com/mazovianwildlife/.

 

5. Uczestnikom przysługuje prawo do niewyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku, co należy wyraźnie zadeklarować w wiadomości potwierdzającej zapoznanie się z niniejszym regulaminem.

 

6. Uczestnikom przysługuje prawo do niewyrażenia zgody na wykorzystanie zdjęć i filmów ich autorstwa, co należy wyraźnie zadeklarować w wiadomości potwierdzającej zapoznanie się z niniejszym regulaminem.

 

 

   

 

+48 882 136 058

rafal@mazovianwildlife.com

Mazovian Wildlife

Chabrowa 24

Brańszczyk, Poland

Social Media

Znajdź nas:

© RAFAL WYSZYNSKI | MAZOVIANWILDLIFE.COM

Chcesz być na bieżąco? Zostaw nam swój e-mail:
Zapisz mnie do newslettera
Zapisz mnie do newslettera
Twój e-mail został zapisany — dziękujemy!
Wypełnij wymagane pola.

Regulamin udziału

w wydarzeniu

Polityka prywatności

Formularz reklamacji

Formularz zwrotu

Regulamin

Kart Podarunkowych

Regulamin zakupów