Regulamin Kraty Podarunkowej Mazovian Wildlife
 

 

 


& 1


Postanowienia ogólne, informacje, definicje.


 

1.  Wydawcą Karty Podarunkowej Mazovian Wildlife (zwana dalej „Kartą Podarunkową”) jest Mazovian Wildlife Rafał Wyszyński z siedzibą w Brańszczyku przy ul. Chabrowej 24, 07-221 Brańszczyk, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7591577343, REGON 386225346.

 

2. Karta Podarunkowa funkcjonuje w oparciu o niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”).

 

3. Karta Podarunkowa to bon towarowy na okaziciela, umożliwiający Użytkownikowi zapłatę ceny za Produkt(y) nabyte w Sklepie mazovianwildlife.com, o wartości podanej na bonie towarowym.

 

4.  Nabywcą Karty Podarunkowej może być:

 

a) osoba fizyczna, w tym konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (która posiada pełną zdolność do czynności prawnych; w przypadku zaś osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, który zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia;

 

b) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która nabyła Kartę Podarunkową w zamian za przekazane środki pieniężne. W przypadku, gdy Nabywcą Karty Podarunkowej jest Przedsiębiorca rozumiany jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, spółka kapitałowa, osobowa lub inna organizacja nie będąca konsumentem i dokonująca nabycia Karty Podarunkowej na cele bezpośrednio związane ze swoją działalnością gospodarczą, w szczególności celem dalszego przekazania swoim kontrahentom, pracownikom, podopiecznym; stosuje się postanowienia § 10 ust. 3.


5. Użytkownikiem Karty Podarunkowej jest Nabywca oraz każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej, który realizuje Kartę Podarunkową przy zapłacie za Produkty w sklepie mazovianwildlife.com, na zasadach opisanych w niniejszy m Regulaminie.

6. Produkty – towary, usługi w tym świadczone w związku z dostawą towarów dostępne w sklepie mazovianwildlife.com, za które płatność może być realizowana z wykorzystaniem Karty Podarunkowej.

 

 & 2

 

Podstawowe informacje o Karcie Podarunkowej Mazovian Wildlife.

 

 

1. Karta Podarunkowa sprzedawana jest za kwotę określoną przez Nabywcę w trakcie procesu zamówienia w sklepie mazovianwildlife.com. Kwoty Kart Podarunkowych są kwotami wyrażonymi w złotych polskich.

 

2. Karta Podarunkowa ważna jest przez 12 miesięcy od daty jej zakupu, tj. dnia wygenerowania potwierdzenia zamówienia przez sklep mazovianwildlife.com.

 

3. Równowartość środków pieniężnych, na które opiewa Karta Podarunkowa, nie podlega wymianie na gotówkę, ani inne środki pieniężne.


4. Karta Podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, ani kartą płatniczą.
 

 

 


& 3

 

Nabycie Karty Podarunkowej.

 

 

1. W Sklepie mazovianwildlife.com możliwe jest nabycie Karty Podarunkowej w postaci e-Karty lub karty w postaci materialnej (karta plastikowa). Złożenie zamówienia odbywa się zgodnie z instrukcjami podanymi w toku ścieżki zakupowej.

 

2. Nabywca składający zamówienie Karty Podarunkowej zobowiązany jest do podania prawdziwych, pełnych, wymaganych przez Wydawcę informacji w przeciwnym razie Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Karty Podarunkowej.

 

3. Zapłaty można dokonać sposobem płatności dostępnym w Sklepie internetowym, z wyłączeniem:

a) płatność przy odbiorze,b) płatność umową kredytu,

c) płatność Kartą Podarunkową.

 

 

4. Potwierdzeniem nabycia Karty Podarunkowej na wybraną i zapłaconą przez Nabywcę kwotę jest:

 

a) w przypadku Karty Podarunkowej w postaci e-Karty – powiadomienie e-mail ze sklepu mazovianwildlife.com,

 

b) w przypadku Karty Podarunkowej w formie fizycznej – powiadomienie e-mail ze sklepu mazovianwildlife.com wraz z przesyłką zawierającą Karty Podarunkowe na wybraną przez Zamawiającego kwotę.

 


5. Karta Podarunkowa w postaci e-Karty jest dostarczana bez dodatkowych kosztów.
 

 


& 4

 

Zasady realizacji Karty Podarunkowej.

 


1. Aby zrealizować kartę podarunkową, należy skontaktować się ze Sprzedawcą, tj. sklepem mazovianwildlife.com (szczegóły kontaktu w &9 niniejszego Regulaminu), podać numer zamówienia nadany podczas zakupu karty oraz potwierdzić dostępność terminu wydarzenia lub produktu w sklepie.

 

 


& 5

 

Zasady odstąpienia od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej w sklepie internetowym.

 

 

1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku, o prawach konsumenta, w przypadku nabycia przez Konsumenta Karty Podarunkowej na odległość (w sklepie internetowym), Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wydania Karty Podarunkowej. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedającego na stronie internetowej sklep, pod adresem oświadczenie o odstąpieniu od umowy - link.

 

2. Karty Podarunkowe zamówione w formie fizycznej podlegają zwrotowi wraz z opakowaniem, z którym zostały dostarczone. Zwrot odbywa się na koszt zamawiającego. Sprzedający nie przyjmuje zwrotów Kart Podarunkowych przesłanych za pobraniem.

 

3. Karty lub opakowanie, w którym dostarczono karty nie podlega zwrotowi, jeżeli którykolwiek z elementów jest uszkodzony. Wówczas sprzedający zwróci wartość, na jaką zamówiono karty. Opłata za opakowanie i karty nie będzie podlegać zwrotowi.


4. Nabywca, który odstąpił od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej zostanie powiadomiony o zwrocie zamówienia i środków wpłaconych za zamówienie. W zależności od formy płatności zwrot środków może trwać do kilku dni roboczych.

 & 6

 

Odpowiedzialność wydawcy oraz reklamacje związane z kartą podarunkową.

 

 

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się Kartą Podarunkową przez osobę, która weszła w jej posiadanie w sposób bezprawny, jak również za utratę lub uszkodzenie Karty Podarunkowej z przyczyny nie leżącej po stronie Sprzedawcy po jej przekazaniu Nabywcy.

 

2. Sprzedawca nie wydaje duplikatów Kart Podarunkowych.

 

3. W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty Podarunkowej, Nabywcy nie przysługują wobec Sprzedawcy żadne roszczenia.

 

4. Numeru zamówienia nie należy udostępniać osobom trzecim, ponieważ to on jest podstawą do realizacji Karty Podarunkowej. Transakcję zakupu przy użyciu Karty Podarunkowej przez Użytkownika uważa się za ważną, nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej i numeru zamówienia w sposób nieuprawniony. Sprzedający przy realizacji Karty Podarunkowej nie weryfikuje sposobu wejścia w posiadanie Karty Podarunkowej przez Użytkownika.

 

5. W przypadku przekazania przez Użytkownika Karty Podarunkowej kolejnemu Użytkownikowi, Użytkownik przekazujący winien przekazać kolejnemu Użytkownikowi również numer zamówienia, by obdarowany mógł zrealizować Kartę Podarunkową w sklepie mazovianwildlife.com.

 

6. Wydawca, ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w szczególności w przypadku gdy: upłynął termin ważności Karty Podarunkowej (12 miesięcy od daty zakupu), gdy wystąpi brak technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej, istnieje podejrzenie, że jest sfałszowana, przy realizacji Karty nie można zweryfikować i potwierdzić źródła jej pochodzenia lub wątpliwości rodzi legalność i pochodzenie środków pieniężnych, za które nabyto Kartę Podarunkową lub wątpliwości rodzi tożsamość Nabywcy według danych jakie przedstawiono w procesie zamówienia Karty Podarunkowej. W przypadku odmowy realizacji Karty Podarunkowej Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.

 

7. Wydawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub wady prawne, zgodność Karty Podarunkowej z umową sprzedaży na zasadach rękojmi wynikającej z art. 556 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.). Postanowienia Regulaminu nie ograniczają uprawnień konsumenta przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

8. Wszelkie reklamacje związane z zakupem lub realizacją Karty Podarunkowej mogą być zgłaszane mailowo na adres rafal@mazovianwildlife.com lub pisemnie na adres siedziby Mazovian Wildlife Rafał Wyszyński, ul. Chabrowa 24, 07-221 Brańszczyk.

 

9. W reklamacji, o której mowa ust. 8 Użytkownik powinien podać: imię i nazwisko Kupującego, numer zamówienia oraz rodzaj i datę wystąpienia przyczyny reklamacji.

 

10. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia w oparciu o niniejszy Regulamin.


11. W przypadku zwrotu Produktu nabytego przy użyciu Karty Podarunkowej Użytkownik otrzyma zwrot kwoty zapłaconej z Karty Podarunkowej. Zwrot może zostać wykonany na nowo wydanej Karcie Podarunkowej, a kwota zwrotu będzie równowartością kwoty płatności dokonanej Kartą Podarunkową. Podstawą zwrotu tej kwoty jest dowód zakupu Produktu z użyciem Karty Podarunkowej. O możliwości dokonania zwrotu decyduje sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, regulaminami i procedurami wewnętrznymi.
 

 


& 7

 

Ochrona danych osobowych.

 

 

1. Dane osobowe Użytkownika Karty Podarunkowej nie są w żaden sposób gromadzone, ani przetwarzane. Informacje takie jak adres mailowy, numer telefonu, imię i nazwisko kupującego, adres do doręczeń służą jedynie do kontaktu Sprzedającego z Kupującym w celu realizacji zamówienia.


2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi Karty Podarunkowej uniemożliwia jej realizację. Użytkownikowi udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich zmiany przed wykonaniem realizacji zamówienia.

 & 8

 

Postanowienia końcowe.

 


1. W celu zapobiegania nadużyciom, Sprzedawca ma prawo prowadzić postępowanie wyjaśniające, w przypadku, gdy istnieją uzasadnione wątpliwości co do źródła pochodzenia środków przeznaczonych na zakup Karty Podarunkowej lub istnieje brak możliwości weryfikacji źródła pochodzenia Karty lub wątpliwości rodzi tożsamość Nabywcy według danych jakie przedstawiono w procesie zamówienia e-Karty. W szczególności procedura ta może zostać zastosowana w przypadku zamówienia Karty Podarunkowej o dużych nominałach, za pośrednictwem sklepu internetowego mazovianwildlife.com. Postępowanie wyjaśniające może być prowadzone w szczególności w celu usunięcia wątpliwości co do prawdziwości danych Nabywcy, celu zakupu Karty Podarunkowej, czy zgodności postępowania Nabywcy z niniejszym Regulaminem. Procedura weryfikacji Nabywcy może zostać przeprowadzona zdalnie przez Wydawcę. W przypadkach, o których mowa w zdaniach poprzednich Wydawca zastrzega sobie uprawnienie do odmowy realizacji Karty Podarunkowej na zasadach opisanych w § 6 ust. 6.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w przypadku Karty Podarunkowej nabytej w sklepie internetowym mazovianwildlife.com stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu sklepu internetowego mazovianwildlife.com, znajdujący się pod adresem:
https://mazovianwildlife.com/regulamin-zakupow.

 

 

 

&9

 

Kontakt ze sprzedającym

 

 

1.    Adres Sprzedawcy: ul. Chabrowa 24, 07-221 Brańszczyk
2.    Adres e-mail Sprzedawcy: rafal@mazovianwildlife.com
3.    Numer telefonu Sprzedawcy: +48 882 136 058
4.    Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 89 1020 3802 0000 1602 0254 8840
5.    Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 

+48 882 136 058

rafal@mazovianwildlife.com

Mazovian Wildlife

Chabrowa 24

Brańszczyk, Poland

Social Media

Znajdź nas:

© RAFAL WYSZYNSKI | MAZOVIANWILDLIFE.COM

Chcesz być na bieżąco? Zostaw nam swój e-mail:
Zapisz mnie do newslettera
Zapisz mnie do newslettera
Twój e-mail został zapisany — dziękujemy!
Wypełnij wymagane pola.

Regulamin udziału

w wydarzeniu

Polityka prywatności

Formularz reklamacji

Formularz zwrotu

Regulamin

Kart Podarunkowych

Regulamin zakupów