Copyright by Mazovian Wildlife 2021

Open your mind and travel further

   Dolina Dolnej Narwi (obszar Natura 2000, PLB 140014) – obszar o powierzchni 26 tys. ha, obejmuje odcinek 140 km biegu rzeki Narew. Na całym tym odcinku rzeka silnie meandruje, występują liczne starorzecza, w krajobrazie występują głównie ekstensywnie użytkowane pastwiska przeplatane mozaiką zadrzewień. Stwierdzono tu występowanie 35 gatunków ptaków z Zał. I Dyrektywy Ptasiej oraz 19 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi. Jest to szczególnie ważna ostoja ptaków wodno-błotnych.

   Bagno Pulwy (obszar Natura 2000, PLB 140015) – obszar o powierzchni 4 tys. ha, położony pomiędzy rzeką Narew, a Puszczą Białą. Obejmuje rozległe łąki i mokradła. Teren ten, niegdyś polder zalewowy Narwi, został w latach 60. XX wieku zmeliorowany i przekształcony na łąki użytkowe. O znaczeniu tego obszaru, jako ostoi ptasiej świadczy liczba gatunków tu występujących, z których 77 to gatunki lęgowe, 17 z nich to gatunki z Zał. I Dyrektywy Ptasiej. Jest to również ważny punkt na trasie migracji ptaków, które podczas przelotów gromadzą się tu wyjątkowo licznie.

Dolina Dolnej Narwi

GALERIA