Copyright by Mazovian Wildlife 2021

Open your mind and travel further

   Obszar Natura 2000, PLB140001, powierzchnia 74 tys. ha, obejmuje obszar na odcinku 260 km biegu rzeki Bug. Jest to obszar bardzo zróżnicowany krajobrazowo, w większości występują tu ekstensywnie użytkowane łąki, ale ponadto spotykamy tu starorzecza, bagna, łęgi nadrzeczne, piaszczyste wyspy i łachy. Samo koryto rzeki Bug jest w zasadzie nie zmienione działalnością człowieka. Stwierdzono tu występowanie 22 gatunków ptaków z zał. I Dyrektywy Ptasiej, 6 stwierdzonych tu gatunków ptaków jest zamieszczonych w Polskiej Czerwonej Księdze. Jest to jedna z najważniejszych ostoi lęgowych w Polsce takich gatunków jak: derkacz, rybitwa czarna, rybitwa białoczelna, rybitwa rzeczna, sieweczka rzeczna. Ponadto występują tu coraz rzadsze w naszym kraju gatunki ptaków takie jak: kulik wielki, rycyk, krwawodziób, dubelt. Obszar N2000 Doliny Dolnego Bugu pokrywa się także w swojej części ze Specjalnym Obszarem Ochrony - Ostoja Nadbużańska (PLH140011) o pow. 46 tys. ha, który powstał ze względu na ochronę nadrzecznych lasów o naturalnym charakterze i wilgotnych zbiorowisk łąkowych. Jest to także jeden z najważniejszych obszarów ochrony ichtiofauny w Polsce. Obejmuje 10 gatunków ryb z załącznika II DR 92/43/EWG.

Dolina Dolnego Bugu

GALERIA