Open your mind and travel further

   Obszar Natura 2000, PLB140001, powierzchnia 74 tys. ha, obejmuje obszar na odcinku 260 km biegu rzeki Bug. Jest to obszar bardzo zróżnicowany krajobrazowo, w większości występują tu ekstensywnie użytkowane łąki, ale ponadto spotykamy tu starorzecza, bagna, łęgi nadrzeczne, piaszczyste wyspy i łachy. Samo koryto rzeki Bug jest w zasadzie nie zmienione działalnością człowieka. Stwierdzono tu występowanie 22 gatunków ptaków z zał. I Dyrektywy Ptasiej, 6 stwierdzonych tu gatunków ptaków jest zamieszczonych w Polskiej Czerwonej Księdze. Jest to jedna z najważniejszych ostoi lęgowych w Polsce takich gatunków jak: derkacz, rybitwa czarna, rybitwa białoczelna, rybitwa rzeczna, sieweczka rzeczna. Ponadto występują tu coraz rzadsze w naszym kraju gatunki ptaków takie jak: kulik wielki, rycyk, krwawodziób, dubelt. Obszar N2000 Doliny Dolnego Bugu pokrywa się także w swojej części ze Specjalnym Obszarem Ochrony - Ostoja Nadbużańska (PLH140011) o pow. 46 tys. ha, który powstał ze względu na ochronę nadrzecznych lasów o naturalnym charakterze i wilgotnych zbiorowisk łąkowych. Jest to także jeden z najważniejszych obszarów ochrony ichtiofauny w Polsce. Obejmuje 10 gatunków ryb z załącznika II DR 92/43/EWG.

Dolina Dolnego Bugu

GALERIA

Copyright by Mazovian Wildlife 2020